Hoe ziet een onderzoeksvoorstel er uit?

scriptie onderzoeksvoorstel

Iedere student die een scriptie gaat schrijven, zal bij zijn of haar begeleider(s) een onderzoeksvoorstel dienen in te leveren. Je onderzoeksvoorstel dient een beeld te geven van het probleem dat jij graag wilt onderzoeken en op welke wijze je dit onderzoek zal willen uitvoeren in de vorm van een scriptie.

Daarnaast zien docenten graag dat je hier niet het theoretische gedeelte uit het oog verliest. Daarom dien je in dit stadium van je scriptie schrijven beslist al rekening te houden met de literatuur, concepten, modellen, etc. Vermeld dit ook expliciet in je scriptie. Zorg dat je altijd bronvermelding toevoegt en geen plagiaat pleegt. Je kunt je onderzoeksvoorstel ook door een plagiaat checker halen om er zeker van te zijn dat je geen plagiaat hebt.

Om je een goed beeld te geven wat er verwacht mag worden van een onderzoeksvoorstel, kun je hieronder een voorbeeld vinden van een opzet van een onderzoeksvoorstel. Let wel dat jouw onderwijsinstelling specifieke eisen kan stellen aan dit onderdeel en dat je dus niet de stappen dient te volgen zoals deze hieronder beschreven staan.

1 – Voorblad

Een praktisch punt en tevens het begin van je onderzoeksvoorstel: het voorblad. Vermeld op de eerste bladzijde van je onderzoeksopzet je naam, adres, studentnummer, telefoonnummer en email-adres. Zoek uit bij je eigen onderwijsinstelling wat er van je verwacht wordt op dit gebied.

2 – Achtergrond en aanzet tot onderzoek / Probleemschets

Geef hier aan hoe je tot je onderzoek bent gekomen. Wanneer je voor een organisatie een onderzoek uitvoert, kun je dat op deze plek toelichten. De inhoudelijke aanzet van je onderzoek komt hier niet aan bod, dit komt verderop. Hier gaat het puur om de reden dat er in eerste instantie onderzoek gedaan gaat worden naar het onderwerp en waarom er een probleem (probleemschets) is.

Voorbeeld
In het verleden heeft bedrijf X verschillende organisaties toegevoegd aan haar holding. De verschillende dochterondernemingen maken gebruik van verschillende (financiële) software programma’s. In 2007 heeft de directie van moederconcern X besloten dat alle software programma’s binnen de gehele organisatie geïntegreerd dienen te worden binnen één centraal systeem. Dit project is van grote omvang en zal verschillende acties omvatten. Eén van deze acties bestaat uit het opstellen van prestatie-indicatoren. Om de prestatie-indicatoren daadwerkelijk op te stellen zal er gebruik gemaakt worden van scorekaart.
Vanuit de financiële afdeling van bedrijf X zal het afstudeeronderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek zal opgedeeld worden in twee delen. Eerst zullen de huidige prestatie-indicatoren in beeld gebracht worden. Dit zal plaatsvinden op enkel operationeel niveau middels interviews met financieel en algemeen managers. Vervolgens zal er gekeken worden in welke mate de gevonden prestatie-indicatoren daadwerkelijk bij de visie en strategie van de holding aansluiten. Hierbij zou mogelijk kunnen blijken dat bepaalde prestatie-indicatoren aangevuld of weggelaten kunnen worden.
Dit onderzoek zal bijdragen aan kennis over de prestatie-indicatoren en in welke mate deze congruent zijn met de visie en strategie van holding X.

3 – Doel van het onderzoek

Hier dien je in te gaan op het doel dat je voor ogen hebt met je onderzoek. Tracht hier zo concreet mogelijk te zijn. Wanneer je een onderzoek doet voor een bedrijf, vergeet dan niet dat je scriptie naast een inhoudelijk tevens een commercieel doel kan nastreven.

Voorbeeld
Het door middel van scorekaart in kaart brengen van de prestatie-indicatoren welke de holding in staat dienen te stellen om op basis van de verkregen prestatie-indicatoren ‘in control’ te zijn en tevens te bepalen in welke mate de prestatie-indicatoren congruent zijn met de visie en strategie van de holding.

4 – Onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen dienen gesteld te worden om richting en vorm aan je scriptie en het onderzoek te geven. De onderzoeksvragen kunnen worden onderverdeeld in de centrale vraag (hoofdvraag) en de daarop aansluitende en complementerende deelvragen.

4.1 De centrale vraag (hoofdvraag / vraagstelling)

Het is van belang dat deze vraag in directe relatie staat tot de doelstelling.

Voorbeeld
Op welke wijze dienen de prestatie-indicatoren bij te dragen aan de algehele controle en beheersing binnen de organisatie in het licht van de strategie, zodat bedrijf X ‘in control’ is?

4.2 Deelvragen

Uiteraard is de centrale vraag niet direct te beantwoorden, zonder zaken welke de beantwoording van de hoofdvraag ondersteunen uit te lichten.

Voorbeeld
1. Wanneer is een organisatie ‘in control’?
2. Hoe verhouden KPI”s zich tot de strategie van een organisatie?
3. Wat is volgens de literatuur het optimale aantal KPI’s?

Afbakening

Probeer zo helder mogelijk het gebied van onderzoek af te bakenen. Eventuele beperkingen en aannames kun je hier vermelden. Wees er zeker van dat je hier geen zaken over het hoofd ziet.

Voorbeeld
1. De interviews zullen enkel gehouden onder managers van financiële instellingen
2. Tijdens het onderzoek wordt aangenomen dat zowel de financieel als de algemeen manager evenveel invloed hebben op het opstellen van de KPI’s.

5 – Onderzoeksaanpak

Hoe ga je te werk? Wat is je plan van aanpak? Welke methoden van onderzoek ga je gebruiken? Kwalitatief of kwantitatief? Maar ook, hoe lang zal het traject duren? Welke middelen zul je gebruiken bij het beantwoorden van je onderzoeksvragen

Categoriën:

Scriptie

3 Reacties op “Hoe ziet een onderzoeksvoorstel er uit?”

  1. chris zegt:

    en de inhoudelijke verkenning + literatuurlijst?

  2. Yosh zegt:

    Heel fijn stuk! Vult precies het gedeelte aan dat je in de lessen niet krijgt. Thanks..

  3. Sandra zegt:

    Ik mis ook het literatuuronderzoek en het conceptueel kader

Geef een reactie